w

Eksmisje odblokowane jednak lokatora w tym Ukraińca nie można eksmitować bez wyroku

Wprowadzony specustawą covidową zakaz eksmisji z mieszkań został uchylony. Z uwagi na ciągły problem braku mieszkań socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, zniesienie tego zakazu nie wywołało jednak fali eksmisji. Ostatnimi czasy pojawiły się również przypadki przymusowych wyprowadzek wysiedleńców z mieszkań, do jakich przyjęli ich Polacy. Jednak w świetle prawa nie mają one nic wspólnego z eksmisją i są bezprawne, ponieważ do przeprowadzenia eksmisji tak jak wcześniej pisaliśmy potrzebny, jest wyrok a na te w przypadku uchodźców jeszcze za wcześnie.

Zakaz eksmisji obowiązywał od 31 marca 2021 r. do  15 kwietnia 2022 roku,  a zawierał go art. 15zzu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Obecnie istnieje możliwość realizacja wszystkich tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie mieszkań. Jednak możliwość nie oznacza szybkiej realizacji przez komornika zadania. Przeszkodą jest brak lokali socjalnych i  pomieszczeń tymczasowych. Z naszego doświadczenia wynika, że  najdłużej czeka się na pomieszczenia tymczasowe, bo nawet długie lata.   

W świetle obowiązujących przepisów prawa eksmisję przeprowadza komornik na podstawie tytułu wykonawczego. W przypadku gdy Sąd orzeka o prawie do lokalu socjalnego i eksmitowany oczekuje na przyznanie takiego lokalu eksmisji się nie przeprowadza. Komornik może przeprowadzić eksmisję wobec osób, które na podstawie wyroku zostały zobowiązane do opuszczenia lokalu bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego i obowiązku tego nie wykonała dobrowolnie.

W świetle prawa wyrokowi eksmisyjnemu nie można nadać klauzuli wykonalności dopóty, dopóki gmina nie zaproponuje eksmitowanemu mieszkania socjalnego.  Nie ma znaczenia, czy oferta została przyjęta i czy w związku z tym doszło do zawarcia umowy najmu socjalnego między gminą i osobą, której zaproponowano najem konkretnego lokalu.

Jeśli emitowana osoba nie przyjmie lokalu, w świetle obowiązującego prawa nie przysługuje jej prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego i eksmisję przeprowadza się  do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe. 

Zastosowanie znajdzie znajduje art. 1046 par. 5 (1) k.p.c., który stanowi, że jeżeli dłużnikowi nie przysługuje prawo do tymczasowego pomieszczenia, komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej na wniosek komornika przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

EKSMIJA WYSIEDLEŃCA Z UKRAINY

Z powodu eskalacji konfliktu na wschodnich terenach Ukrainy od 24 lutego Polskę zalał fala wysiedleńców. Wielu skorzystało z gościny polskich rodzin. Z różnych powodów niektórzy są proszeni o wyprowadzkę. W punktach noclegowych otwartych przez samorządy w różnego typu halach przybywa takich lokatorów. 

Aktualne przepisy w zakresie eksmisji dotyczą każdej osoby przebywającej w Polsce co w konsekwencji powoduje, że wysiedleniec z Ukrainy nie jest zobowiązany na żądanie właściciela mieszkania wyprowadzić się z zajmowanego lokalu. Aby przeprowadzić zatem eksmisję wlaściciel mieskzania któy przyjął pod swój dach Ukraińca jest zobowiązany postąpić zgodnie z prawem i wystąpić do Sądu o wydanie wyroku eksmisyjnego.

Powyższe twierdzenie znajduje uzasadnienie w art. 344 k.c. Tym samym właściciel mieszkania lub domu, który dobrowolnie zaprosił do swojego lokum „uchodźcy” wywoła skutek prawny w postaci wprowadzenia danej osoby w posiadanie prawa do tego mieszkania. 

Zasadnym również stanie się podniesienie, że lokatorem w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów są nie tylko osoby będące najemcami w rozumieniu umowy zawartej z właścicielem lokalu, lecz także osoby współzamieszkujące, do jakich należy zaliczyć przyjętych wysiedleńców. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2010 r. wydany w sprawie o sygn. III CZP 109/10).

Za niezgodne z nowelizacją prawa pozbycie się z lokalu wysiedleńca z Ukrainy lub właściciel będzie mu utrudniała korzystanie z lokalu udostępnionego, popełnia on przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 1 roku. Prawo to wynika z poprawki do druku 2069-A Ustawy – o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym występującym na terytorium ich Państwa, w której ustawodawca dokonał nowelizacji kodeksu karnego, w którym po art. 61 dodał art. 61a.

„Art. 61a. Skazując sprawcę, który w czasie trwania konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy popełnił na szkodę osoby, o której mowa w art. 1 ust. 1, przestępstwo, o którym mowa w:
1) art. 189, art. 189a § 2, art. 191 § 1–2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447) – sąd orzeka karę pozbawienia wolności w wysokości nie niższej niż rok”.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja pomogła Państwu zrozumieć zasady przeprowoadzenia eksmisji z lokalu niechcianego lokatora, który zajmuje lokal na podstawie prawa do lokalu i przepisów ustawy o ochronie prawa lokatorów. W przypadku pojawienie się jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w celu uzyskania porady płatnej.

Informujemy ponadto, iż niniejszy publikacja zawierająca poradę prawną nie dotyczy umów najmu okazjonalnego.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w zakresie niniejszego zagadnienia lub innej dziedziny prawnej zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel. 579636527, lub poprzez formularz kontaktowego, jaki znajduje się na naszej stronie głównej.

Świadczymy usługi prawne również drogą online. Informujemy, że porady w tym zakresie nie są udzielane pro bono.

Opracowano przez: Zespół LEGA ARTIS

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CDC: Załóż maski z powrotem z powodu małpiej ospy

Financial Times: EU drains coffers over aid to Ukraine