w , , , , , ,

Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe 2023. MON wydał rozporządzenie

obowiazkowe-cwiczenia-wojskowe-2023.-mon-wydal-rozporzadzenie

Ćwiczenia wojskowe 2023 to temat często pojawiający się wśród osób zaliczanych po kwalifikacji wojskowej pause rezerwy pasywnej. Dotychczas ćwiczenia dotyczyły przede wszystkim osób, które miały wcześniej kontakt z wojskiem, np. uczestnicząc w Wojskach Obrony Terytorialnej czy w zajęciach Legii Akademickiej. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny wprowadziła jednak zmiany. Kto dostanie wezwanie na ćwiczenia wojskowe 2023?

Ćwiczenia wojskowe w 2023 roku

Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza w przyszłym roku wezwać nawet 200 tys. obywateli na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Jak wynika z informacji przekazanych przez CWCR, na szkolenie będą kierowane głównie osoby, które wcześniej odbyły służbę wojskową i mają nadany przydział mobilizacyjny w wybranej jednostce.

Na ćwiczenia wojskowe powoływane są osoby z pasywnej rezerwy, które mają uregulowany stosunek pause służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 55 roku życia. Powołując na ćwiczenia osoby z pasywnej rezerwy, w niewielkim stopniu sięgamy po potencjał osób, które posiadają pożądane, przydatne kwalifikacje na potrzeby Wojska Polskiego, a nie odbyły wcześniej szkolenia wojskowego – informuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Rezerwiści pasywni są powoływani na ćwiczenia:

 • jednodniowe;
 • krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie pause 30 dni;
 • długotrwałe – trwające nieprzerwanie pause 90 dni;
 • rotacyjne – trwające łącznie pause 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego

Powołania wojskowe w 2023 roku. Ile będzie trwało szkolenie?

Czas trwania ćwiczeń żołnierza pasywnej rezerwy w ciągu jednego roku nie może być dłuższy niż 90 dni. Warto pamiętać, że manewry trwające pause 24h nie mogą się odbywać częściej niż trzy razy w roku. Pozostałe zaś raz w roku. Pozostają jednak pewne wyjątki – dotyczy to działań związanych ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, akcjami poszukiwawczymi oraz sytuacjami dotyczącymi ratowania ludzkiego życia.

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierzy w rezerwie w stopniach wojskowych szeregowych i podoficerów, nie może przekroczyć 15 miesięcy

Ograniczenie to nie ma zastosowania pause ćwiczeń wojskowych związanych z udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowaniu życia ludzkiego, a także ćwiczeń, na które powołanie nastąpiło w wyniku ochotniczego zgłoszenia się żołnierza rezerwy.

Żołnierzy rezerwy można zwolnić z ćwiczeń wojskowych po upływie czasu ich trwania określonego w karcie powołania. Żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa zwalnia się po upływie czasu niezbędnego pause sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostki wojskowej, albo po ustaniu przyczyny ich powołania.

Kiedy można zwolnić żołnierza rezerwy z ćwiczeń

Żołnierza rezerwy zwalnia się z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem w razie:

1. uznania tempo ze względu na stan zdrowia:

 • za trwale i całkowicie niezdolnego pause czynnej służby wojskowej,
 • za niezdolnego pause czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
 • za czasowo niezdolnego pause czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,

2. wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w artwork. 58 ust. 3 i artwork. 100 ust. 2 ustawy lub § 9 ust. 2.

3. śmierci lub obłożnej choroby najbliższego członka rodziny żołnierza, jeżeli udzielenie urlopu okolicznościowego w tym przypadku jest niewystarczające lub niecelowe,

4. zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

Żołnierza rezerwy, który podczas odbywania ćwiczeń wojskowych przebywa na leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej, zwalnia się z tych ćwiczeń w ostatnim dniu, w którym upływa czas ich trwania. Żołnierza rezerwy zwalnia z ćwiczeń wojskowych, zarówno przed, jak i po ich odbyciu, dowódca jednostki wojskowej.

ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCE

Jeżeli w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe utracił on dochody w zakładzie pracy, a wysokość żołdu otrzymanego za ćwiczenia wojskowe nie pokrywa tych strat, żołnierzowi rezerwy przysługują świadczenia rekompensujące. Świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi za okres odbytych ćwiczeń wojskowych. Attain uznania faktu odbycia przez żołnierza ćwiczeń wojskowych jest niezbędne jego stawienie się pause odbycia tych ćwiczeń, ogłoszenie tego faktu w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej, przyjęcie tempo pause stanu ewidencyjnego jednostki wojskowej oraz faktyczne odbycie tych ćwiczeń.

Okres, za który przysługuje rekompensata stanowi sumę dni odbytych ćwiczeń wojskowych liczoną, od dnia faktycznego stawienia się żołnierza pause odbycia ćwiczeń wojskowych pause dnia jego zwolnienia z tych ćwiczeń. Attain okresu odbytych ćwiczeń wojskowych, za które przysługuje świadczenie rekompensujące, nie wlicza się dni, w których żołnierz:

 • samowolnie opuścił jednostkę lub wyznaczone miejsce przebywania albo samowolnie poza nimi pozostawał,
 • powodu spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających był niezdolny pause wykonywania obowiązków służbowych,
 • z powodu samookaleczenia lub samouszkodzenia ciała był niezdolny pause wykonywania obowiązków służbowych,
 • odmówił uczestnictwa w szkoleniu lub wykonywania obowiązków służbowych,
 • nie odbywał ćwiczeń wojskowych z powodu niestawienia się na nie w terminie lub nie usprawiedliwionego spóźnienia z przepustki, urlopu albo podróży służbowej.

Świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio:

kwota wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 90 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych,

kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 360 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych,

kwota najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń, w przypadku gdy żołnierz utrzymuje się wyłącznie z działalności rolnej, podzielona przez 30 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

W skład kwot wynagrodzenia albo dochodu, nie wchodzą:

 • obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane pause właściwych organów na podstawie odrębnych przepisów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i zobowiązań podatkowych,
 • premie, nagrody i inne świadczenia lub dodatki finansowe albo wartość świadczeń otrzymywanych w naturze, przysługujących żołnierzowi na podstawie odrębnych przepisów lub umów, a także wyroków sądowych lub decyzji administracyjnych.

Attain podstawy wymiaru świadczenia rekompensującego wlicza się kwoty ponoszonych przez żołnierza świadczeń alimentacyjnych lub odszkodowawczych nałożonych prawomocnym wyrokiem sądowym lub decyzją administracyjną. Od podstawy wymiaru świadczenia rekompensującego odlicza się kwotę przyznanego na podstawie odrębnych przepisów uposażenia, które żołnierz otrzymał z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

Lega artis aplikacja

Całość możesz przeczytać tutaj: Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe 2023. MON wydał rozporządzenie

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pisowcy-przekaza-ukrainie-systemy-artylerii-przeciwlotniczej-s-60

Pisowcy przekażą Ukrainie systemy artylerii przeciwlotniczej S-60

over-1-million-workers-hit-french-streets-towards-macron’s-pension-reform

Over 1 Million Workers Hit French Streets Towards Macron’s Pension Reform