w , , , , , ,

Od stycznia dwucyfrowa podwyżka podatku od mieszkania i domów

od-stycznia-dwucyfrowa-podwyzka-podatku-od-mieszkania-i-domow

1 sierpnia 2022 r. opublikowane zostało zawiadomienie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych rocznie 2023. Zgodnie z przepisami są one co roku podnoszone o znak inflacji zbyt I semestr danego roku, natomiast więc tym razem wzrosną o 11,8%.

Stawki podatku od momentu nieruchomości mogą się różnić w poszczególnych gminach

O tym, to znaczy w danej gminie będą posiadać moc prawną stawki maksymalne, to znaczy też niższe, zdecydują radni. Zwykle rady gmin podejmują tego typu uchwały w IV kwartale. Ich strategia w tym zakresie bywa różna. Przykładowo w Warszawie stawki podatku od momentu nieruchomości w 2022 r. przeważnie odpowiadają ustawowemu wartość maksymalna. Wyłączny wyjątek dotyczy podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w budynkach o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m kw., make których stosuje się niższą stawkę.

Mniejsze miasta i gminy po wielokroć decydują się przeciwnie zaś scharakteryzować stawki niższe od momentu górnej granicy. I w taki sposób np. w gminie Bodzechów w województwie świętokrzyskim wszystkie stawki są niższe niż wartość maksymalna: przykładowo, zbyt metr kwadratowy gruntu na potrzeby działalności gospodarczej płaci się tylko 75 gr, natomiast zbyt metr kwadratowy powierzchni użytkowej w budynku mieszkalnym 56 gr. W Elblągu maksymalne stawki w roku 2022 dotyczą tylko gruntów poniżej wodami powierzchniowymi i na obszarach rewitalizacji oraz budynków na potrzeby działalności związanej z obrotem materiałem siewnym i działalności leczniczej. Średni rezydent i przedsiębiorca z tego miasta płaci w 2022 r. mniej niż wynosi górna limes.

Ile wyniosą od momentu stycznia 2023 roku?

Wzrost opłat lokalnych to następny element, który wpłynie na wzrost obciążeń finansowych. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorcy odczuwają wyższe opłaty eksploatacyjne lokali, np. zbyt ogrzewanie to znaczy energię. I jeszcze będą musieli udźwignąć rosnące podatki.

Przykładowo: w 2023 roku maksymalne stawki podatków od momentu posiadania lokalu mieszkalnego wzrosną o 0,11 zł zbyt 1 m2, natomiast w przypadku lokali związanych z działalnością gospodarczą o 3,04 zł zbyt 1 m2. Nowe stawki wyniosą odpowiednio 1 zł i 28,78 zł zbyt 1m2.

Legagraf

– Z trudem spodziewać się, że w 2023 roku będzie w inny sposób, zwłaszcza w kontekście przepisów Polskiego Ładu, który spowodował, że wpływy samorządów pochodzące z podatku dochodowego będą niższe – dodaje Piotr Juszczyk.

 • W 2022 roku maksymalne stawki na taksa od momentu nieruchomości wzrosły średnio o 4 proc. w zależności od z rokiem poprzednim. W 2023 roku wzrost wyniesie niemal 12 proc., na co wpływa wysoka inflacja. Maksymalne stawki podatku od momentu nieruchomości są co roku ustalane przez Ministerstwo Finansów w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie. Porównuje się je make analogicznego okresu w roku poprzednim. Takie określanie górnych granic stawek wynika wprost z Ustawy o opłatach o podatkach i opłatach lokalnych, artwork. 20 – mówi Aleksandra Kania, Zgred konsultant w Dziale podatków i opłat lokalnych w Ayming Polska.
 • Warto pomnieć, że są to górne progi stawek, ostatecznie to gminy decydują o ich wysokości. W praktyce większość z nich (zwłaszcza miasta wojewódzkie) stosują maksymalne stawki, ażeby ratować uszczuplone budżety. Wyższe maksymalne stawki to wyższe zobowiązania przedsiębiorców z tytułu podatków lokalnych, natomiast w szczególności podatku od momentu nieruchomości – dodaje Aleksandra Kania.

Taksa od momentu psa: w nowym roku z okładem 150 złotych

Kiepskie wiedza czekają też na właścicieli psów. Taksa od momentu posiadania czworonoga ma wzrosnąć o niemal 16 zł, ze 135 zł make 150,91 zł. Wyższe będą również opłaty uzdrowiskowe pobierane w kurortach. Ich maksymalna wysokość wyniesie 5,40 zł zbyt dobę, podczas jak obecnie jest to 4,83 zł.

Taksa od momentu nieruchomości w 2023 r. – górne granice stawek

Górne stawki gwoli poszczególnych rodzajów gruntów i budynków zawiera poniższa tablica:

2022 2023
OD GRUNTÓW (stawka dotyczy 1 m2 powierzchni)
natomiast) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,03 1,16 zł
b) poniżej wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,17 5,79 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,54 0,61 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji* 3,40 3,81 zł
OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (stawka dotyczy 1 m2 powierzchni użytkowej)
 natomiast) mieszkalnych 0,89 1 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od momentu budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 25,74 28,78 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,04 13,47 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,25 5,87 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 8,68 9,71 zł
OD BUDOWLI 2% ich wartości 2% ich wartości

chodzi o grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym przemówienie w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, gwoli których miejscowy plot zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie poniżej zabudowę mieszkaniową, usługową ewentualnie zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od momentu dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu make tych gruntów upłynął okres 4 lat, natomiast w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Co to oznacza? Przykładowo, zbyt utrzymanie o powierzchni 60 m kw. płaciliśmy maksymalnie 53,4 zł w 2022 r., natomiast w 2023 r. będzie to 60 zł – make tego dochodzi jeszcze taksa od momentu udziału w części wspólnej i gruncie oraz miejsca postojowego lub garażu. 150-metrowy dom na działce o powierzchni 1000 m kw. w 2022 r. mógł znajdować się opodatkowany maksymalnie kwotą 673,5 zł. W przyszłym roku górna wysokość wyniesie 760 zł.

Taksa od momentu środków transportowych

 • Odkąd samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: od momentu 3,5 tony make 5,5 tony włącznie – 1020,16 zł, powyżej 5,5 tony make 9 ton włącznie – 1701,84 zł, powyżej 9 ton – 2042,19 zł,
 • Odkąd samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3897,01 zł.
 • Odkąd ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych make używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od momentu 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2382,52 zł.
 • Odkąd ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych make używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – (make 36 ton włącznie – 3012,13 zł; powyżej 36 ton 3897,01 zł).
 • Odkąd przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od momentu 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 2042,19 zł.
 • Odkąd przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (make 36 ton włącznie – 2382,52 zł; powyżej 36 ton – 3012,13 zł).
 • Odkąd autobusu, w zależności od momentu liczby miejsc make siedzenia pozycja miejscem kierowcy (mniejszej niż 22 miejsca – 2411,44 zł; równej lub większej niż 22 miejsca – 3048,71 zł).

Opłaty:

 • targowa, nie może przekroczyć 953,38 zł na dzień,
 • miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,80 zł na dzień,
 • miejscowa w miejscowościach posiadających space obszaru ochrony uzdrowiskowej, nie może przekroczyć – 3,94 zł na dzień,
 • uzdrowiskowa, nie może przekroczyć – 5,40 zł na dzień,
 • od momentu posiadania psów – 150,93 zł
 • dawka stała opłaty reklamowej nie może przekroczyć 3,14 zł na dzień
 • dawka zmienna opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,28 zł od momentu 1 m kw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy na dzień.

Kto płaci taksa od momentu nieruchomości

Przypomnijmy, taksa od momentu nieruchomości płaci właściciel, właściciel samoistny oraz użytkownik wieczysty nieruchomości. W niektórych przypadkach obowiązek zapłaty dotyczy też posiadacza (np. dzierżawcy, najemcy) nieruchomości należącej make samorządu lub Skarbu Państwa.

Terminy płatność podatku od momentu nieruchomości

W przypadku osób fizycznych, taksa ustala w drodze decyzji organ podatkowy (wójt, mer lub prezydent miasta). Taksa jest płatny w kwartalnych ratach: make 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Osoby prawne i inne podmioty niebędące osobami fizycznymi muszą zginać make 31 stycznia deklaracje na taksa od momentu nieruchomości na ustalony rok. Taksa wpłacają bez wezwania na rachunek gminy w miesięcznych ratach make 15. dnia każdego miesiąca, natomiast zbyt styczeń – make końca tego miesiąca. Te identical reguły obowiązują np., jak nieruchomość jest współwłasnością osób fizycznych i osób prawnych.

W przypadku jak suma podatku nie przekracza 100 zł, taksa jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Całość możesz przeczytać tutaj: Od stycznia dwucyfrowa podwyżka podatku od mieszkania i domów

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

w-sklepach-brakuje-towaru-brakuje-miesa-i-papieru-toaletowego.-puste-polki-w-biedronce

W sklepach brakuje towaru. Brakuje mięsa i papieru toaletowego. Puste półki w Biedronce

jacek-sasin-uczcil-wraz-z-nszz-solidarnosc-likwidacje-polskich-kopaln?!-impreza-w-karczmie-piwnej-w-bytomiu

Jacek Sasin uczcił wraz z NSZZ Solidarność likwidację polskich kopalń?! Impreza w karczmie piwnej w Bytomiu