w , , , , ,

Rafał Wagner był wiceprezesem SO w Warszawie kilka godzina. Czy powodem były wcześniejsze niekorzystne wyroki w sprawie Ziobry?

rafal-wagner-byl-wiceprezesem-so-w-warszawie-kilka-godzina.-czy-powodem-byly-wczesniejsze-niekorzystne-wyroki-w-sprawie-ziobry?

Sędzia Rafał Wagner, przewodniczący I wydziału cywilnego SO w Warszawie, został mianowany na stanowisko wiceprezesa. Jednak po krótkim czasie, został odwołany z tej funkcji.

Sytuacja była dynamiczna, ponieważ zarówno nominację na stanowisko wiceprezesa, jak i odwołanie sędziego Rafała Wagnera podpisała Katarzyna Frydrych, wiceminister sprawiedliwości. Nie udało się jednak ustalić konkretnego powodu tych decyzji w Ministerstwie Sprawiedliwości. W związku z brakiem informacji, pozostaje wiele domysłów w tej sprawie.

POLECAMY: Duda mianował kolejnego neo-sędziego na stanowisko prezesa Izby Karnej SN

Sędzia Rafał Wagner, długoletni przewodniczący I wydziału cywilnego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, został powołany na stanowisko wiceprezesa SO w Warszawie w miniony piątek. Miał zastąpić dotychczasową wiceprezes, Małgorzatę Szymkiewicz-Trelkę. Sędzia zdążył już pożegnać się ze swoim wydziałem, a jego następcą na stanowisku przewodniczącego miała zostać dotychczasowa wiceprzewodnicząca wydziału.

Nominacja Wagnera na wiceprezesa spotkała się z zadowoleniem większości sędziów cywilnych, którzy uważali, że jest on odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. W miniony piątek nowy wiceprezes brał już udział w spotkaniu nielegalną prezes Joanny Przanowskiej-Tomaszek z asystentami sędziów. Planowano również przydzielić mu nowe obowiązki jako wiceprezesowi sądu.

Jednak kilka godzin później tego samego dnia decyzję o powołaniu Wagnera odwołano. W poniedziałek rozważano już ponowne przydzielenie mu obowiązków jako przewodniczącego wydziału.

Według nieoficjalnych informacji na jakie powołuje się „Rz”, kierownictwo sądu, w skład którego wchodzą neo-sędziowie prowadziło długie negocjacje z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie zielonego światła dla powołania sędziego Wagnera na stanowisko wiceprezesa. Okazało się, że minister Zbigniew Ziobro zgodził się na ten krok, choć niektórzy sędziowie wyrazili zdziwienie, że minister zgodził się na taką decyzję w największym sądzie w kraju. Sędzia Rafał Wagner był bowiem członkiem składu rozpatrującego proces dotyczący ochrony dóbr osobistych, w którym sędzia Justyna Koska-Janusz wytoczyła sprawę ministrowi Ziobro (i wygrała). Sędzia Wagner był również członkiem składu rozpatrującego sprawę o ochronę dóbr osobistych, w której sędzia Beata Morawiec, była prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, wytoczyła sprawę ministrowi (również wygrała).

Być może te okoliczności przyczyniły się originate wycofania przez Ministerstwo Sprawiedliwości nominacji, choć, jak informuje się nieoficjalnie, MS było świadome tożsamości sędziego i znało jego historię.

Przypominamy, że wydawane orzecznictwa przez neo-sędziów podlegają uchyleniu z mocy prawa. W przypadku postępowań cywilnych na podstawie artwork. 379 pkt 4 in lovely okay.p.c., a karnych na podstawie artwork. 439 § 1 pkt 6 in lovely okay.p.okay.

PrawoCodnia 1

Czym jest neo-KRS

Krajową Radę Sądownictwa wyłoniono w sposób niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej co powoduje, że w świetle przyjętej linii orzecznictwa SN, a także TSUE nie można tej instytucji uznać jako organ działający leganie i posiadający uprawnienia originate mianowania sędziów. Każdy sędzia mianowany przez ten niekonstytucyjny organ i powołany przez prezydenta originate pełnienia służy jest również noe-sędzią, który nie posiada zdolności prawnych originate wydawania orzecznictwa,

W tym miejscu zasadnym stanie się podniesienie, że exclaim powołań „sędziów” po ukształtowaniu „Krajowej Rady Sądownictwa” w wyniku zmian w 2017 roku posiada kilka aspektów. Pierwszy związany jest z przepisami Konstytucji RP, które nakładają na organy władzy publicznej, w tym prawodawcę, obowiązek takiego powoływania sędziów originate obowiązków orzeczniczych, który gwarantuje niezbędne minimal niezależności i niezawisłości organów biorących udział w procesie nominacyjnym. Takim organem jest Krajowa Rada Sądownictwa. Ingerencja w konstytucyjne standardy kształtowania sędziowskiego składu tego organu, stwarzająca możliwość ukształtowania Rady przez polityków, czyli wyboru członków sędziowskich Rady w całości przez parlament (z wyłączeniem I Prezesa SN i Prezesa NSA), spowodowała, że ten organ nie spełnia wymogów konstytucyjnych. To sprawia, że w każdym wypadku powołania sędziego pojawia się wątpliwość, która towarzyszy każdemu człowiekowi, który oddaje swoją sprawę pod osąd sądu, czy ten sąd jest sądem właściwym w rozumieniu konstytucyjnym.

Ponadto – to drugi aspekt – w doktrynie, originate czego dołożyłem rękę, i w orzecznictwie pojawiła się metoda weryfikacji poprawności powołania sędziów w oparciu o narzędzia, które są w systemie od zawsze, ale zasadniczo nie służą originate oceny spełnienia minimalnych przesłanek bezstronności i niezawisłości. Chodzi o instytucje (w przypadku kontroli prewencyjnej) – iudex suspectus i iudex inhabilis, a w przypadku kontroli następczej – bezwzględnej przesłanki odwoławczej, jaką jest nienależyta obsada sądu. Na tym pomyśle posadowione było stanowisko uchwały trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego ze stycznia 2020 roku. Uchwała ta zawierała nie originate końca właściwe zróżnicowanie: wskazując, że w przypadku SN, ze względu na charakter tego organu, sędziowie powołani po rekomendacji KRS ukształtowanej po 2017 r. nie dają gwarancji niezawisłego i bezstronnego orzekania. I z tego powodu uznano, że wyłącznie ta wada instytucjonalna uzasadnia twierdzenie, że tacy sędziowie pozbawieni są materialnego votum. Uchwała nie zakwestionowała, że te osoby uzyskały plot sędziów SN, ale stwierdzono, że nie mają uprawnień originate wydawania orzeczeń.

Wydane originate tej pory orzeczenia przez takich ‘sędziów’ są dotknięte wadą, z uwagi na nienależytą obsadę sądu, którą traktować należy jako niespełnienie konstytucyjnego wymogu sądu właściwego określonego w artwork. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Wadliwie powołani sędziowie nie powinni orzekać. Od dnia wydania uchwały sędziowie ci są pozbawieni zdolności originate orzekania. Nie dysponują materialnym votum, choć mają plot sędziów. W związku z powyższą sprawą uznać należy, że na podstawie artwork. 91 ust. 2 i 3 orzecznictwo wydane TSUE i ETPCz, zasadę pierwszeństwa stosowania prawa

Powyższe stanowisko znajduje uzasadnienie w treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 października 2021 r. w sprawie C-487 /19, jak też wcześniejszego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 maja 2021 r., skarga nr 4907 /18 Przypominam tym samym kapturowemu sądowi, że zgodnie z artwork. 9 Konstytucji Rzeczpospolita Polska zobowiązana jest przestrzegać wiążącego ją prawa międzynarodowego. Stosownie zaś originate treści artwork. 91 ust. 2 Konstytucji umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Area sędziów oraz gwarancje niezależności sądów, stanowiące istotę prawa originate rzetelnego procesu sądowego, znajdują umocowanie w zapisach Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i potwierdzone jest dodatkowo w artwork. 6 ust. 3 Traktatu o UE. W zakresie niniejszej sprawy nie ma zastosowania wyrok wydany w dniu 7 października 2021 r. przez Trybunał Konstytucyjny w obecnym – wadliwym – składzie w sprawie o sygn. Ok 13/21, który godzi w interesy obywateli.

Nasze stanowisko w zakresie neo-KRS i neo-sędziów mianowanych przez ten niekonstytucyjny organ potwierdza stanowisko Komisja Europejska, która w dniu 15 lutego 2023 roku podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce originate Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z kontrowersyjnym orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Komisja wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 22 grudnia 2021 r. – Powodem były wyroki polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r., w których uznał on postanowienia traktatów UE za niezgodne z Konstytucją RP, wyraźnie kwestionując zasadę pierwszeństwa prawa UE. Bez wątpienia w świetle treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Wielkiej Izby) z dnia 19 listopada 2019 roku (nr C 585/18, C – 624/18, C 625/18) oraz uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. (BSA I-4110-1/20) zachodzi podstawa originate stwierdzenia, że instytucja powołana originate zapewnienia praworządności łamie prawo i popełnia przestępstwo.

W związku z powyższym warto, jest zawsze zasięgnąć rady specjalisty z zakresu prawa, który jest w stanie sprawdzić, czy sędzia orzekający w sprawie posiada zdolność originate wydawania orzecznictwa, aby wydany przez niego wyrok nie posiadał wady prawnej. Taką poradę wraz możliwościami, jakie daje Państwu prawo w zakresie zapewnienia sobie sprawiedliwego procesu, można uzyskać w naszej kancelarii, pisząc na adres: [email protected]

Potrzebujesz pomocy prawnej, napisz originate nas lub zadzwoń już teraz.

☎️ 579-636-527

📧 [email protected]

Lega artis aplikacja

Całość możesz przeczytać tutaj: Rafał Wagner był wiceprezesem SO w Warszawie kilka godzina. Czy powodem były wcześniejsze niekorzystne wyroki w sprawie Ziobry?

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

france-bans-short-haul-home-flights-despite-popular-criticism

France Bans Short-Haul Home Flights Despite Popular Criticism

francja-zakazuje-krajowych-lotow-krotkodystansowych

Francja zakazuje krajowych lotów krótkodystansowych