w , , , , ,

Ustawa o ochronie ludności. Sprawdź co Cię czeka od stycznia

Projekt ustawy, który został opublikowany w RCL projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. W zapisach projektu ustawy wynika, że obecnie obowiązująca ustawa o stanie klęski żywiołowej ma utracić moc. W obowiązującej obecnie ustawie zostało szczegółowo określone pośrodku innymi kiedy władza będzie posiadała uprawnienia attain ograniczenia prawa, wolności i własności człowieka oraz ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej. Obecna ustawa określa również system prawny attain ubiegania się o odszkodowanie system prawny attain odszkodowania w przypadku wystąpienia skutków stanu klęski żywiołowej przez obywateli i przedsiębiorców.

Projekt nowej ustawy nie przewiduje poprzednio takich odszkodowań w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Dowód ten przewiduje również wprowadzenie w polskim systemie prawnym dwójka nowe „stany nadzwyczajne”, które nie są znane konstytucji RP, będą nimi wcięcie pogotowia i wcięcie zagrożenia. Oba nowe stany będą mogły zostać wprowadzone w drodze rozporządzenia na era nie dłuższy niż 30 dni. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zjawisko, że ustawa ta nie zakazuje ponownego wprowadzenia „stanu pogotowia” lub „stanu zagrożenia” po zakończeniu pierwszego okresu. Tym samym ustawodawca daje sobie furtkę na niekończące się promulgacja aktem podustawowym „nowego stanu nadzwyczajnego” nieznanego konstytucji, w jakim przyznaje sobie system prawny attain ograniczenia praw i wolności obywatela oraz wolności gospodarczej naraz likwidując wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia praw i wolności obywatela w stanie klęski żywiołowej. Według naszej oceny zapis ten budzi poważne wątpliwości prawne.

sc: twitter

Nowe stany nadzwyczajne?!

Ciągota wprowadzenia dwóch „stanów nadzwyczajnych”: wcięcie pogotowia i wcięcie zagrożenia to próba ominięcia przez PiS przepisów konstytucyjnych, jakie regulują prawa i obowiązku w przypadku wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych oraz regulują jego era trwania.

Głównym celem projektu jest stworzenie aktu prawnego rangi ustawowej regulującego w sposób wszechstronny zagadnienie ochrony ludności. Powyższe zostanie osiągnięte poprzez konsolidację aktów prawnych regulujących kwestie ochrony ludności, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, stanu klęski żywiołowej, natomiast także poprzez redefinicja i przyrost attain rangi ustawy zagadnienia obecnie regulującego własny system ratowniczo-gaśniczy. Niezwykle ważne jest uregulowanie zagadnień związanych z ochroną ludności i obroną cywilną przez doprecyzowanie zadań poszczególnych organów, stworzenie nowych rozwiązań organizacyjnych w obszarze ochrony ludności, w tym obrony cywilnej, szczególnie w wymiarze praktycznym.

Legagraf

Projekt i przyjęte w poprzednio rozwiązania odkąd samego początku prac budzi duże kontrowersje o czym świadczy choćby negatywne stanowisko Unii Metropolii Polskich z 23 września 2023 r., w którym wskazano m.in., że poszczególne przewidziane w poprzednio rozwiązania budzą poważne wątpliwości natury konstytucyjnej. M.in. chodzi o wprowadzane projektem quasi stany nadzwyczajne takie w jaki sposób wcięcie zagrożenia oraz wcięcie pogotowia. Sprzeciw strony samorządowej budzą również szerokie kompetencje prezesa Rady Ministrów attain zawieszania organów jednostek samorządu terytorialnego np. w sytuacji odmowy wykonania wydanych przez wojewodę poleceń. Jakże podkreślali przedstawiciele strony samorządowej w trakcie dyskusji rola samorządów w projekcie sprowadzona została attain odbierania i wykonywania poleceń wojewodów.

Jakże wynika z projektu ustawy wcięcie pogotowia będzie mógł zostać wtajemniczony o ile wystąpią niekorzystne okoliczności wywołane działaniami siły natury lub człowieka w tym wystąpienie sytuacji kryzysowej na określonym obszarze i wystąpi przymus powadzenia gotowości organów administracji attain realizacji zadań z zakresu ochrony ludności natomiast wcięcie zagorzenia jeżeli wprowadzenie staniu pogotowia jest niewystarczające attain realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i konieczne jest przez organy piszczałkowe administracji publicznej określonych działań oraz wprowadzenie ograniczeń zakazów i nakazów obowiązujących podmioty ochrony ludności.

Stany takie zgodnie z założeniem projektu ustawy mają istnieć w jaki sposób wcześniej, wspominaliśmy wprowadzane w drodze rozporządzenia. Halt wprowadzenia ich upoważnieni będą wojewodowie o ile przestrzeń zagrożenia będzie dotyczył województwa bądź jego części.8 W przypadku konieczności wprowadzenia stanu zagrożenia uprawnionym attain jego ogłoszenia w formie rozporządzenia ma istnieć prezes Rady Ministrów.

Wyrównywanie strat majątkowych

Skupiając uwagę na stanach nadzwyczajnych w państwie, zgodnie z artwork. 228 ust. 4 Konstytucji RP, ustawa może scharakteryzować podstawy, zakres i zwyczaj wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Według projektodawców ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, praw człowieka i obywatela ma zostać uchylona w części dotyczącej stanu klęski żywiołowej.

Po pierwsze danie, ma się to ukończyć bez zmiany tytułu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, praw człowieka i obywatela. 

Po drugie, zachodzi pytanie o sens rozróżnienia, przez przyjęcie założenia, że państwo będzie zrównywać straty wynikające tylko z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego oraz stanu wyjątkowego. Wyrażona w artwork. 228 ust. 4 Konstytucji RP fakultatywność uchwalenia ustawy tego w dostatecznym stopniu nie uzasadnia.

Podczas wprowadzenia nieznanego konstytucji stanu „pogotowia” lub „zagrożenia” wojewoda, lub szef rządu w drodze rozporządzenia będzie mógł wprowadzić nakazy, zakazy i ograniczenia w zakresie twojej wolności i własności. Również projekt ustawy wprowadzi opcja zakazania prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkie ograniczenia, nakazy i zakazy będą mogły tylko teoretycznie upierać się 30 dni, ponieważ ustawa daje opcja przedłużenia tych stanów w nieskończoność.

Poniżej przestawiamy urywek projektu ustawy, w jakim ustawodawca wymieniał zakres ograniczeń podczas ogłoszenia jednego z dwóch nowych stanów nieznanych konstytucji.

Ustawa o ochoronie ludnosci

Naszym zdaniem przypisanie sobie prawa attain wydawania tego rodzaju rozporządzeń mają istota blankietowy, ponieważ naruszają artwork. 92 Konstytucje RP, które powinno zawierać szczegółowe upoważnienie co attain zakresu i treści rozporządzenia.

W przypadku jeśliby ustawa zaczęła posiadać moc prawną i nastąpiłoby wprowadzenie jednego z „nowych stanów wyjątkowych” zarówno wojewoda w jaki sposób i prezes RM posiadałby system prawny wydawania wiążących polecań w celu administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorców, których założycielem jest jednostka miary samorządu terytorialnego.

Nie wykonywanie wydanych poleceń lub nienależyte ich wykonanie daje upoważnienie prezesowi RM attain zawieszenia organu administracyjnego i powołać komisarza rządowego.

Autorem bubla prawnego, na podstawie jakiego nieudacznicy chcą sobie przyznać uprawnienia naruszające system prawny konstytucyjne w zakresie możliwości wprowadzenia stanu wyjątkowego lub staniu klęski żywiołowej jest wiceminister Maciej Wąsik. Obecnie projekt ustawy jest skierowany attain konsultacji publicznych.

Warto tutaj zaznaczyć, że przez wcięcie nowy nie znany Konstytucji „klęski żywiołowej” nieudacznicy z Nowogrodzkiej nie muszą tylko rozumieć kolejnej fali pseudo pandemii fakultatywnie promulgacja nowej lub katastrof. Powodem attain wprowadzenia jednego z dwóch „nowych stanów” mogą istnieć przykładowo niedobory energii lub gazu.

TelegramPodpis

W tym miejscu położyć nacisk wypada, że przeszkoda w czasie wprowadzenie stanu pogotowia lub zagorzenia, czyli nowych niekonstytucyjnych „stanów nadzwyczajnych” wolności i praw człowieka i obywatela bez wypłat odszkodowań można uznać zbytnio krok mający na celu wprowadzenie w Polsce dyktatury i oddalający nas odkąd podstawowych standardów demokratycznego państwa prawa.

Jeżeli projekt tej ustawy przejdzie nietknięty sprawa sądowa legislacji teoretycznie aparata władzy, będzie posiadał system prawny zawiesić lub zakazać prowadzenia przedsiębiorcy określonej działalności, nakazać prowadzenia innej, natomiast także oddelegować pracowników attain różnych prac i wprowadzić zakaz podwyższania cen lub usztywnić stałe ceny oraz zrealizować zamachu na twoją wolność i własność.

Odszkodowania, jakie obecnie są przewidziane w obowiązującej ustawie o stanie klęski żywiołowej niejednokrotnie, powstrzymywały rządzących przed wprowadzaniem bezmyślnych ograniczeń.

Niewątpliwie projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej nawet o ile przejdzie sprawa sądowa legislacji, będzie niekonstytucyjny. W zasadzie ustawa ta ma podarować reżimowi Kaczyńskiego teoretycznie oficjalnie uprawnienie attain zmiany ustroju państwa bez konieczności zmiany Konstytucji RP.

Przeczytaj całość tutaj: Ustawa o ochronie ludności. Sprawdź co Cię czeka od stycznia

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wzrost ceny paliw po likwidacji tarczy antyinflacyjnej! Kierowcy w Polsce wpadają w panikę

Stało się! Twitter odmawia walki z »dezinformacją« na temat COVID-19