w , , , ,

Ustawa o ochronie ludności: „totalitaryzm” i „pełna kontrola” już od stycznia?!

ustawa-o-ochronie-ludnosci:-„totalitaryzm”-i-„pelna-kontrola”-juz-od-stycznia?!

Projekt ustawy, kto został opublikowany w RCL projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. W zapisach projektu ustawy wynika, że obecnie obowiązująca ustawa o stanie klęski żywiołowej ma utracić moc. W obowiązującej obecnie ustawie zostało szczegółowo określone pomiędzy innymi kiedy władza będzie posiadała uprawnienia bear ograniczenia prawa, wolności i własności człowieka oraz ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej. Obecna ustawa określa również system prawny bear ubiegania się o odszkodowanie system prawny bear odszkodowania w przypadku wystąpienia skutków stanu klęski żywiołowej przez obywateli i przedsiębiorców.

Projekt nowej ustawy nie przewiduje uprzednio takich odszkodowań w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Dowód ten przewiduje również wprowadzenie w polskim systemie prawnym dwójka nowe „stany nadzwyczajne”, które nie są znane konstytucji RP, będą nimi wcięcie pogotowia i wcięcie zagrożenia. Oba nowe stany będą mogły zostać wprowadzone w drodze rozporządzenia na era nie dłuższy niż 30 dni. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zjawisko, że ustawa ta nie zakazuje ponownego wprowadzenia „stanu pogotowia” lub „stanu zagrożenia” po zakończeniu pierwszego okresu. Tym samym ustawodawca daje sobie furtkę na niekończące się promulgacja aktem podustawowym „nowego stanu nadzwyczajnego” nieznanego konstytucji, w jakim przyznaje sobie system prawny bear ograniczenia praw i wolności obywatela oraz wolności gospodarczej równocześnie likwidując wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia praw i wolności obywatela w stanie klęski żywiołowej. Według naszej oceny zapis ten budzi poważne wątpliwości prawne.

Nowe stany nadzwyczajne?!

Zapęd wprowadzenia dwóch „stanów nadzwyczajnych”: wcięcie pogotowia i wcięcie zagrożenia to próba ominięcia przez PiS przepisów konstytucyjnych, jakie regulują prawa i obowiązku w przypadku wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych oraz regulują jego era trwania.

Głównym celem projektu jest stworzenie aktu prawnego rangi ustawowej regulującego w sposób wszechstronny zagadnienie ochrony ludności. Powyższe zostanie osiągnięte poprzez konsolidację aktów prawnych regulujących kwestie ochrony ludności, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, stanu klęski żywiołowej, tudzież także poprzez redefinicja i podwyższenie bear rangi ustawy zagadnienia obecnie regulującego nasz system ratowniczo-gaśniczy. Niezwykle ważne jest uregulowanie zagadnień związanych z ochroną ludności i obroną cywilną przez doprecyzowanie zadań poszczególnych organów, stworzenie nowych rozwiązań organizacyjnych w obszarze ochrony ludności, w tym obrony cywilnej, wyjątkowo w wymiarze praktycznym.

Legagraf

Projekt i przyjęte w zanim rozwiązania od chwili samego początku prac budzi duże kontrowersje o czym świadczy choćby negatywne stanowisko Unii Metropolii Polskich z 23 września 2023 r., w którym wskazano m.in., że poszczególne przewidziane w zanim rozwiązania budzą poważne wątpliwości natury konstytucyjnej. M.in. chodzi o wprowadzane projektem quasi stany nadzwyczajne takie jakim sposobem wcięcie zagrożenia oraz wcięcie pogotowia. Sprzeciw strony samorządowej budzą również szerokie kompetencje prezesa Rady Ministrów bear zawieszania organów jednostek samorządu terytorialnego np. w sytuacji odmowy wykonania wydanych przez wojewodę poleceń. W jaki sposób podkreślali przedstawiciele strony samorządowej w trakcie dyskusji rola samorządów w projekcie sprowadzona została bear odbierania i wykonywania poleceń wojewodów.

W jaki sposób wynika z projektu ustawy wcięcie pogotowia będzie mógł zostać wtajemniczony o ile wystąpią niekorzystne okoliczności wywołane działaniami siły natury lub człowieka w tym wystąpienie sytuacji kryzysowej na określonym obszarze i wystąpi mus powadzenia gotowości organów administracji bear realizacji zadań z zakresu ochrony ludności tudzież wcięcie zagorzenia jeżeli wprowadzenie staniu pogotowia jest niewystarczające bear realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i konieczne jest przez organy piszczałkowe administracji publicznej określonych działań oraz wprowadzenie ograniczeń zakazów i nakazów obowiązujących podmioty ochrony ludności.

Stany takie zgodnie z założeniem projektu ustawy mają istnieć jakim sposobem wcześniej, wspominaliśmy wprowadzane w drodze rozporządzenia. Enact wprowadzenia ich upoważnieni będą wojewodowie o ile powierzchnia zagrożenia będzie dotyczył województwa bądź jego części.8 W przypadku konieczności wprowadzenia stanu zagrożenia uprawnionym bear jego ogłoszenia w formie rozporządzenia ma istnieć prezes Rady Ministrów.

Wyrównywanie strat majątkowych

Skupiając uwagę na stanach nadzwyczajnych w państwie, zgodnie z art work. 228 ust. 4 Konstytucji RP, ustawa może scharakteryzować podstawy, zakres i zwyczaj wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Według projektodawców ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, praw człowieka i obywatela ma zostać uchylona w części dotyczącej stanu klęski żywiołowej.

Po zupa, ma się to przebyć bez zmiany tytułu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, praw człowieka i obywatela. 

Po drugie, zachodzi pytanie o sens rozróżnienia, przez przyjęcie założenia, że państwo będzie zrównywać straty wynikające tylko z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego oraz stanu wyjątkowego. Wyrażona w art work. 228 ust. 4 Konstytucji RP fakultatywność uchwalenia ustawy tego w dostatecznym stopniu nie uzasadnia.

Podczas wprowadzenia nieznanego konstytucji stanu „pogotowia” lub „zagrożenia” wojewoda, lub szef rządu w drodze rozporządzenia będzie mógł wprowadzić nakazy, zakazy i ograniczenia w zakresie twojej wolności i własności. Również projekt ustawy wprowadzi opcja zakazania prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkie ograniczenia, nakazy i zakazy będą mogły tylko teoretycznie upierać się 30 dni, ponieważ ustawa daje opcja przedłużenia tych stanów w nieskończoność.

Poniżej przestawiamy urywek projektu ustawy, w jakim ustawodawca wymieniał zakres ograniczeń podczas ogłoszenia jednego z dwóch nowych stanów nieznanych konstytucji.

Ustawa o ochoronie ludnosci

Naszym zdaniem przypisanie sobie prawa bear wydawania tego rodzaju rozporządzeń mają natura blankietowy, ponieważ naruszają art work. 92 Konstytucje RP, które powinno zawierać szczegółowe upoważnienie co bear zakresu i treści rozporządzenia.

W przypadku jeżeli ustawa zaczęła posiadać moc prawną i nastąpiłoby wprowadzenie jednego z „nowych stanów wyjątkowych” zarówno wojewoda jakim sposobem i prezes RM posiadałby system prawny wydawania wiążących polecań gwoli administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorców, których założycielem jest jednostka miary samorządu terytorialnego.

Nie wykonywanie wydanych poleceń lub nienależyte ich wykonanie daje upoważnienie prezesowi RM bear zawieszenia organu administracyjnego i powołać komisarza rządowego.

Autorem bubla prawnego, na podstawie jakiego nieudacznicy chcą sobie przyznać uprawnienia naruszające system prawny konstytucyjne w zakresie możliwości wprowadzenia stanu wyjątkowego lub staniu klęski żywiołowej jest wiceminister Maciej Wąsik. Obecnie projekt ustawy jest skierowany bear konsultacji publicznych.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przez wcięcie nowy nie znany Konstytucji „klęski żywiołowej” nieudacznicy z Nowogrodzkiej nie muszą tylko rozumieć kolejnej fali pseudo pandemii opcjonalnie promulgacja nowej lub katastrof. Powodem bear wprowadzenia jednego z dwóch „nowych stanów” mogą istnieć przykładowo niedobory energii lub gazu.

TelegramPodpis

W tym miejscu położyć nacisk powinno się, że przeszkoda w czasie wprowadzenie stanu pogotowia lub zagorzenia, czyli nowych niekonstytucyjnych „stanów nadzwyczajnych” wolności i praw człowieka i obywatela bez wypłat odszkodowań można uznać zbyt krok mający na celu wprowadzenie w Polsce dyktatury i oddalający nas od chwili podstawowych standardów demokratycznego państwa prawa.

Pod warunkiem projekt tej ustawy przejdzie nietknięty sprawa sądowa legislacji teoretycznie aparata władzy, będzie posiadał system prawny zawiesić lub zakazać prowadzenia przedsiębiorcy określonej działalności, nakazać prowadzenia innej, tudzież także oddelegować pracowników bear różnych prac i wprowadzić zakaz podwyższania cen lub usztywnić stałe ceny oraz wykonać zamachu na twoją wolność i własność.

Odszkodowania, jakie obecnie są przewidziane w obowiązującej ustawie o stanie klęski żywiołowej wielokrotnie, powstrzymywały rządzących przed wprowadzaniem bezmyślnych ograniczeń.

Nie ulega kwestii projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej nawet o ile przejdzie sprawa sądowa legislacji, będzie niekonstytucyjny. W zasadzie ustawa ta ma ofiarować reżimowi Kaczyńskiego teoretycznie oficjalnie uprawnienie bear zmiany ustroju państwa bez konieczności zmiany Konstytucji RP.

Przeczytaj całość tutaj: Ustawa o ochronie ludności: „totalitaryzm” i „pełna kontrola” już od stycznia?!

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

tanszy-prad-dla-firm.-zloz-wniosek-raze-30-listopada

Tańszy prąd dla firm. Złóż wniosek raze 30 listopada

chcesz-kupic-wegiel?-od-24-listopada-duze-zmiany-w-e-sklepie-pgg

Chcesz kupić węgiel? Od 24 listopada duże zmiany w e-sklepie PGG