w , , , , , , , , , , ,

W programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi łatwo o błąd

w-programie-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-latwo-o-blad

Carry out końca marca gminy muszą uchwalić roczny program opieki powyżej zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Najczęstsze uchybienia popełnione podczas procedowania uchwały to m.in: pogwałcenie procedury podejmowania uchwały, przekroczenie granic upoważnienia ustawowego: powtórzenie ewentualnie przeróbka regulacji ustawowej, niewyczerpanie oraz przekroczenie delegacji ustawowej.

Program stanowi punkt programu prawa miejscowego. Ustawodawca zaangażował w uchwalanie programu również prezydium gminy tj. wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w charakterze projektanta programu oraz podmioty opiniujące projekt programu (powiatowego lekarza weterynarii, zarządców obwodów łowieckich, organizacje działające na rzecz ochrony zwierząt).

Istotne wady uchwały rady gminy

Istotne wady uchwały rady gminy, których wystąpienie skutkuje stwierdzeniem jej nieważności to:

 • pogwałcenie przepisów wyznaczających kompetencję organów jednostek samorządu terytorialnego enact podejmowania uchwał,
 • pogwałcenie podstawy prawnej podjętej uchwały oraz
 • pogwałcenie prawa materialnego poprzez wadliwą interpretację.

Rozbiór orzecznictwa sądowo-administracyjnego pokazuje, że również szereg innych uchybień prowadzi enact stwierdzenia nieważności całej uchwały ewentualnie danej regulacji, o czym poniżej. 

Wykroczenie procedury podejmowania uchwały

Takim naruszeniem może stanowić przykładowo niezasięgnięcie opinii organizacji społecznych działających na rzecz ochrony zwierząt. Odpad działającej na terenie gminy organizacji społecznej, lub też odrzut wiedzy, co enact powyższej kwestii, nie zwalnia z realizacji obowiązku konsultacyjnego.

W przypadku braku informacji o działalności na terenie gminy takiej organizacji, wystarczającym, tymczasem też koniecznym jest umieszczenie projektu programu opieki powyżej zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na stronie internetowej gminy lub w BIP z informacją o możliwości zaopiniowania projektu w zakreślonym terminie.

Przekroczenie granic upoważnienia ustawowego

Rada gminy, uchwalając punkt programu prawa miejscowego, nie może w żaden sposób wystąpić ułożenie ciała przedmiotowe granice upoważnienia zawartego w ustawie. Obowiązkowe elementy programu zostały określone w artwork. 11a ust. 2 pkt 1 – 8 i ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt, fakultatywna treść określona została w ust. 3 i ust. 3a.

Przykłady wadliwych postanowień:

 • wprowadzenie możliwości przyjmowania i odławiania bezdomnych zwierząt z terenu ościennych gmin, niż wspólnota uchwalająca program;
 • uprawnienie lekarza weterynarii enact podania środka usypiającego w sprawie ulżenia w cierpieniu zwierzęciu, w przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia (regulacja w tym zakresie znajduje się w artwork. 33 u.o.z.);
 • wprowadzenie enact programu regulacji prawnych będących podstawą enact wywodzenia roszczeń odszkodowawczych gminy wobec właścicieli odłowionych zwierząt;
 • wprowadzenie możliwości obciążenie właściciela zwierzęcia kosztami wynikającymi z programu, w tym kosztami transportu, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt. Koszty realizacji programu zawsze bowiem ponosi wspólnota;
 • wprowadzenie zapisu, że koszty zabiegów weterynaryjnych ponoszone są w 50 proc. przez gminę i w 50 proc. przez właściciela zwierzęcia;
 • wskazanie, że środki finansowe będą wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy z System prawny zamówień publicznych. Niedopuszczalne jest odesłanie enact innego aktu prawnego;
 • wprowadzenie zapisu, że wyłapywanie zwierząt ma wcielać w życie cele związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom gminy;
 • pozostawianie organowi wykonawczemu gminy, ewentualnie innym podmiotom współdziałającym w wykonaniu uchwały, swobody w zakresie sposobu wydatkowania środków na realizację programu.

Powtórzenie ewentualnie przeróbka regulacji ustawowej

Uchwała powtarzająca przepisy ustawy upoważniającej traci w ten sposób swój wykonawczy natura. Zaciera się w ten sposób przejrzystość systemu prawnego, co może zostać przyczyną niejasności interpretacyjnych, jako że powtórzony przykazanie będzie w takim razie interpretowany w kontekście uchwały, w której stride powtórzono, co tym samym może przewodzić enact całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy. Przykłady wadliwych postanowień:

 • przeszkoda regulacji dotyczącej wyłapywania zwierząt wyłącznie enact zwierząt domowych. Przedstawicielstwo ustawowa w tym zakresie dotyczy bowiem wszystkich zwierząt bezdomnych, i zatem także zwierząt gospodarskich;
 • powtórzenie definicji ustawowej „zwierząt bezdomnych”;
 • pozostawienie organowi wykonawczemu gminy, ewentualnie innym podmiotom współdziałającym w wykonaniu uchwały, swobody w zakresie sposobu wydatkowania środków na realizację programu;
 • zmiana terminu wejścia uchwały w życie: Akty normatywne, zawierające przepisy uniwersalnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od czasu dnia ich ogłoszenia, podobno że ustalony punkt programu standardowy określi termin dłuższy. Przykład wadliwości: „uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od czasu dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od czasu dnia …”
 • odrzut skierowana uchwały enact publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym: warunkiem wejścia w życie prawa miejscowego, również w jaki sposób wszystkich aktów prawa uniwersalnie obowiązującego, jest jego promulgacja, które odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Niewyczerpanie delegacji ustawowej

Uchybienie ten polega na wprowadzeniu unormowania, które tylko zewnątrz reguluje daną kwestię w sposób, który przewidział ustawodawca. Przykłady wadliwych postanowień:

 • wprowadzenie zapisu, że niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom i przekazywane enact gospodarstwa rolnego ze wskazaniem adresu i osoby której zwierzęta będą przekazywane. Ustanowienie wymogów jakie spełniać musi gospodarstwo rolne, które zapewni miejsce w celu zwierząt gospodarskich nie zastąpi bowiem wymogu wskazania tego gospodarstwa w treści samej uchwały;
 • wskazanie schroniska znajdującego się ułożenie ciała terytorium Polski. Nawet jeżeli miejscem jego położenia jest terytorium państwa członka Unii Europejskiej;
 • nadanie przytulisku funkcji, jakie w ustawie pełni schronisko w celu zwierząt;
 • zapewnienie obowiązku całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym i gospodarskim z pominięciem zwierząt dziko żyjących.

Błędem jest także nakładanie na właścicieli zwierząt obowiązków nieznajdujących upoważnienia w ustawie. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, koszty realizacji programu ponosi wspólnota, zatem niedopuszczalne są jakiekolwiek modyfikacje tej zasady. Przykłady wadliwych postanowień:

 • nałożenie na właściciela, który na skutek ważnych przyczyn życiowych lub zdrowotnych zobligowany jest zrezygnować z dalszego utrzymania swojego zwierzęcia domowego, obowiązku zapewnienia mu dalszej opieki poprzez znalezienie mu nowego właściciela lub opiekuna;
 • obciążenie właściciela zwierzęcia gospodarskiego kosztami związanymi z zapewnieniem temu zwierzęciu opieki w sytuacji utraty schronienia;
 • nałożenie na właścicieli odłowionych zwierząt obowiązku zwrotu gminie kosztów związanych z odłowieniem, transportem, pobytem i opieką lekarsko-weterynaryjną w chwili odbioru odłowionego zwierzęcia przez właściciela.

Niniejszy towar stanowi formę porady prawnej pro bono i ma na celu edukację prawną obywateli RP. Towar ten nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czytelniku, pamiętaj, że towar ten nie zastąpi standardowej porady prawnej. W przypadku pojawienia się problemu prawnego o podobnym charakterze lub z innej dziedziny prawa zapraszamy enact skorzystania z naszych usług prawnych.

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie każdej dziedziny prawnej. O ile poszukujecie Państwo prawnika, zapraszamy enact kontaktu z naszą Kancelarią poniżej nr tel. 579636527, lub poprzez formularz kontaktowy, który znajduje się na naszej stronie głównej.

Świadczymy usługi prawne również drogą on-line. Informujemy, że porady prawne nie są udzielane pro bono.

Opracowano przez: Zespół LEGA ARTIS

Polecamy inne nasze publikacje w zakresie zmian prawnych. Iżby wsiąść w zakładkę „System prawny co dnia” kliknij poniższy obrazek.

PrawoCodnia 1

Przesłanka prawna:

Przeczytaj całość tutaj: W programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi łatwo o błąd

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

poznanskie-dony-antysmogowe-nie-zarobily-na-sienie.-klapa-programu-inwigilacji-i-karania

Poznańskie dony antysmogowe nie zarobiły na sienie. Klapa programu inwigilacji i karania

komisarz-ue-ds.-energii-szacuje,-jak-dlugo-potrwa-kryzys-energetyczny

Komisarz UE ds. energii szacuje, jak długo potrwa kryzys energetyczny