w , , , , , , , ,

Wybory samorządowe przełożone. Prezydent »ołówek« podpisał kontrowersyjną ustawę – analiza prawna

wybory-samorzadowe-przelozone.-prezydent-»olowek«-podpisal-kontrowersyjna-ustawe-–-analiza-prawna

Ustawa przewiduje, że takt samorządów ma zostać wydłużona discontinuance 30 kwietnia 2024 r. Informację o podpisie prezydenta Dudarz przekazała we wtorek wieczorem Kancelaria Prezydenta.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym zarówno wybory parlamentarne, jakim sposobem i samorządowe odbyłyby się jesienią 2023 roku. Zwierzchnik uważają, że wprowadziłoby to zamieszanie w kampaniach wyborczych, przeto przyjęto ustawę, która przesunie w czasie wybory discontinuance samorządów.

Pod spodem krańcowość września Sejm przyjął ustawę autorstwa PiS, która wydłuża kadencje samorządów discontinuance 30 kwietnia 2024 r. Projekt zakłada, że wybory discontinuance rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, rad dzielnic m.st. Warszawy, wójtów, burmistrzów i prezydentów w zastępstwie, których takt upływa w 2023 r., ulega wydłużeniu.

„Ustawa przedłuża kadencję samorządów discontinuance 30 kwietnia 2024 r. Pan prezydent Andrzej Dudarz uznał, że ta data w kontekście innych procesów i kampanii wyborczych (parlament – jesień 2023, Parlament Europejski – późna wiosna 2024) jest możliwa discontinuance przyjęcia” – napisał na Twitterze szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Jakże poinformowano na stronie Kancelarii Prezydenta RP ustawa o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego „ma istota epizodyczny, co oznacza, że jej przepisy wprowadzają czasowe wyjątek od chwili uregulowanej poprzednio materii”. „Finis ustawy ma istnieć zatem osiągnięty przez rozszerzenie trwającej obecnie kadencji organów samorządu terytorialnego discontinuance dnia 30 kwietnia 2024 r.” – zaznaczono.

Legagraf

„Ustawa zmienia także dzień ustalenia liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego będącej podstawą określenia liczby radnych wybieranych discontinuance danej rady (zamiast ostatniego dnia roku, ostatni dzień kwartału poprzedzającego termin ogłoszenia zarządzenia wojewody ustalającego liczbę radnych), tudzież także wprowadza wstępny termin, w którym w taki sposób ustalona numer radnych może zostać przez wojewodę ogłoszona” – przekazano w informacji KPRP.

Przypomnijmy, że to oznacza, że wybory samorządowe odbędą się pomiędzy 31 marca tudzież 23 kwietnia 2024 roku. Jakże komentował sprawę m.in. Dariusz Klimczak oznacza to, że PiS chce zniknąć spod samorządowego topora wyborczego, mimo to co się odwlecze, to nie uciecze. I to w sposób nieuczciwy jakim sposobem wynika z oceny trzech różnych środków akademickich. 

Translokacja wyborów samorządowych na wiosnę 2024 roku jest bezprawne. Świadczą o tym ekspertyzy prawne zamówione przez @nowePSL w trzech różnych ośrodkach akademickich. @pisorgpl chce zniknąć spod samorządowego topora wyborczego, mimo to co się odwlecze to nie uciecze!

— Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) September 29, 2022

Inni opozycyjni politycy także nie kryli rozczarowania takim obrotem sprawy.

PiS z przystawkami przegłosował przesunięcie wyborów samorządowych na wiosnę 2024 r. Pewny antysystemowiec, który skoro tylko deklarował krańcowość wspólnego głosowania z Kaczyńskim oczywiście zbyt. Zero zaskoczenia🤷‍♂️

— Aleksander Miszalski (@OlekMiszalski) September 29, 2022

Poseł KO Aleksander Misztalski skomentował także deklarację Pawła Kukiza, który zarzekał się w mediach, że bez ustawy o sędziach pokoju nie będzie głosował razem z PiS.

PiS z przystawkami przegłosował przesunięcie wyborów samorządowych na wiosnę 2024 r. Pewny antysystemowiec, który skoro tylko deklarował krańcowość wspólnego głosowania z Kaczyńskim oczywiście zbyt. Zero zaskoczenia🤷‍♂️

— Aleksander Miszalski (@OlekMiszalski) September 29, 2022

KONKLUZJA:

Patrząc na terminy wyborów parlamentarnych w Rzeczypospolitej Polskiej, to w dużej mierze są onesztywne, warunkowane postanowieniami Konstytucji z 1997 roku. Zgodnie z jej art. 98 ust. 2:

„wybory discontinuance Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed

upływem 4 lat od chwili rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od chwili

pracy, przypadający w środku 30 dni przed upływem 4 lat od chwili rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu”

Owszem, zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP, istnieją możliwości przełożenia tego terminu.

Po pierwsze danie, dotyczy to sytuacji skrócenia kadencji sejmu i senatu. Może to nastąpić czy też uchwałą

sejmu podjętą większością przynajmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów (art. 98 ust. 3 Konstytucji), czy też postanowieniem Prezydenta, co jednak może mieć miejsce, „jeżeli w środku 4 miesięcy od chwili dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej discontinuance podpisu” (art. 225 Konstytucji).

Zresztą Prezydent musi skrócić kadencję sejmu i senatu, jeżeli ani w trybie podstawowym, ani w żadnym z dwóch trybów rezerwowych nie uda się Radzie Ministrów uzyskać inwestytury sejmu. W praktyce więc ewentualne skrót kadencji parlamentu – w dużej mierze – zależy od chwili woli większości parlamentarnej wspierającej rząd. Mają oni realne możliwości, iżby wywołać discontinuance wcześniejszych wyborów. Niepodobna wyłączyć, że w obecnej kadencji taka sytuacja zaistnieje, lecz uznać ją trzeba zbyt ekstraordynaryjną i zaledwie hipotetycznie zapobiegającą zbiegowi terminów wyborów parlamentarnych i samorządowych.

Nałożyć też warto, że istnieje również opcja wydłużenia kadencji sejmu i senatu, na co wyraźnie

wskazuje art. 228 ust. 7 Konstytucji RP. Zgodnie z jego treścią:

„w czasie stanu nadzwyczajnego oraz w środku 90 dni po jego zakończeniu nie może istnieć skrócona takt Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą istnieć przeprowadzane wybory discontinuance Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, tudzież kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu”.

Testowany przypadek gramatyczny nie rozwiązuje jednak problemu, gdyż w dalszym ciągu wystąpiłby zbieg powyższych terminów, choć oczywiście odroczony w czasie. Nie pozwala on za to na zastosowanie wykładni tudzież contrario, która ex lege wykluczałaby zaistnienie innych przyczyn wydłużenia kadencji organów samorządowych. Jego celem – w tym przypadku – nie jest stworzenie katalogu pozytywnego, który powoduje rozszerzenie takiej kadencji, lecz wskazanie szczególnej sytuacji, występującej w czasie stanu nadzwyczajnego i pozwalającej na przeprowadzenie wolnych i rzetelnych wyborów, zarówno jeżeli chodzi o zapewnienie prawidłowości samego głosowania, jakim sposobem i prowadzenie kampanii wyborczej.

W związku z powyższym konieczne jest relacja się discontinuance potencjalnego przesunięcia w czasie terminu wyborów samorządowych. Ich termin bowiem nie jest normowany na poziomie ustawy zasadniczej. Prócz tego, Ustawa zasadnicza RP nie określa także czasu trwania kadencji organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego, co powoduje przymus uregulowania tych kwestii na poziomie ustawy zwykłej. Obecnie takt tych organów normowana jest w ustawach ustrojowych, regulujących funkcjonowanie poszczególnych samorządów: ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie o samorządzie województwa.

We wszystkich tych ustawach takt organów stanowiących została określona na 5 lat. Podobne rozwiązanie przyjęte zostało także w odniesieniu discontinuance pochodzących z wyborów powszechnych organów wykonawczych gminy, tudzież więc w odniesieniu discontinuance wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Z kolei terminy przeprowadzenia wyborów określone zostały w kodeksie wyborczym, który stwierdza w art. 371 § 1:

„wybory discontinuance rad zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed

upływem kadencji rad. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od chwili pracy przypadający nie

wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad”.

Zarządzenie wyborów dokonywane jest przez Prezesa Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej. W podobny sposób uregulowane zostało (art. 474 § 1) też wyznaczenie terminu i zarządzenia organu wykonawczego gminy.

Nie może istnieć więc wątpliwości, że zrealizowanie zmiany terminu przeprowadzenia wyborów samorządowych wymagałoby zmiany ustawowej. Rodzi się jednak pytanie, lub zrealizowanie takiej zmiany można byłoby uznać zbyt zgodne z postanowieniami Konstytucji RP, która choć nie określa tego terminu, to jednak wyznacza standardy funkcjonowania organów państwa. Nie jest to pytanie czysto teoretyczne, gdyż co niejaki epoka z kręgów obecnej większości sejmowej dochodzą głosy o potrzebie przygotowania stosownej ustawy, która przedłuży kadencję organów samorządowych o około pół roku. Na blueprint back ten spojrzeć trzeba więc kompleksowo, właśnie z perspektywy konstytucyjnych zasad ustrojowych, zarówno tych, które odnoszą się discontinuance sposobu stanowienia prawa, jakim sposobem tych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

W tym miejscu istotne znaczenie ma art. 2 ustawy zasadniczej, stwierdzający: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.

Z tego przepisu wynikają w taki sposób naprawdę dwie zasady ustrojowe – zasada państwa prawa i zasada państwa demokratycznego. Obie mają szczególne znaczenie gwoli oceny dopuszczalności zmian długości kadencji organów samorządowych. Jakże podkreślałem poprzednio we wcześniejszej opinii: „według standardów państwa prawnego nowe kompetencje, w tym również dalsza realizacja kompetencji związanych z funkcjonowaniem organu kadencyjnego, nie powinny posiadać moc prawną jeszcze w tej samej kadencji”.

W analizowanym przypadku doszłoby więc discontinuance pozakonstytucyjnego przedłużenia kompetencji organów samorządowych, co w hen idący sposób wpływałoby na ich legitymizację. Legitymacja discontinuance wykonywania przyznanych im kompetencji została bowiem udzielona w wyborach na osobliwy epoka. Przepisy prawa owszem przewidują – o czym poprzednio była wystąpienie – opcja przedłużenia takiej legitymacji, lecz warunkowane jest to wystąpieniem okoliczności nadzwyczajnych, powiązanych z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego. Niepodobna za to zbyt takie okoliczności uznać zbiegu terminów różnych elekcji. W normalnych okolicznościach udzielone w wyborach upoważnienie po prostu wygasa.

Patrząc na opcja zmiany czasu trwania kadencji organów samorządowych, niepodobna również

przeskakiwać innego elementu zasady państwa prawa, tudzież to znaczy zasady prawidłowej legislacji. Zmiana terminu przeprowadzenia wyborów samorządowych – zarówno poprzez wydłużenie kadencji organów poszczególnych jednostek, jakim sposobem i poprzez jej ustawowe skrót – może ożywiać poważne zastrzeżenia. Pierwsza wątpliwość wiąże się z naruszeniem zasady należytego vacatio legis. Owszem Trybunał Ustrojowy w swoim orzecznictwie – ułożenie ciała wspomnianym wcześniej wyrokiem K 17/98 – nie odnosił się bezpośrednio discontinuance możliwości zmiany długości kadencji organów samorządowych w trakcie jej trwania, lecz pomocniczo można umorzyć się discontinuance konkretnych rozstrzygnięć, za pośrednictwem na to wpływających.

Patrząc na zagadnienie przełożenia terminu wyborów samorządowych z perspektywy ochrony praw nabytych, przyznać trzeba, że postrzegać je można szczególnie z perspektywy art. 62 Konstytucji RP, tudzież więc prawa discontinuance udziału w wyborach. Ograniczenia discontinuance dokonania wyboru w terminie, w którym kończą się pełnomocnictwa organów samorządowych, można w tym wypadku szukać w treści art. 11 ust. 2 ustawy zasadniczej, wskazującego na jawność finansowania partii politycznych, tudzież także zasadach równości wyborów, w taki sposób parlamentarnych, jakim sposobem i samorządowych, postrzeganej przez pryzmat równości szans wyborczych. W badanym przypadku zbieg tych wyborów nie tylko zaburzy transparentność finansowania poszczególnych kampanii wyborczych, mimo to i pozwoli na zachwianie równości podmiotów uczestniczących w takich kampaniach, szczególnie na rzecz najsilniejszych ugrupowań na krajowej scenie politycznej. Powiązanie dwóch różnych kampanii wyborczych skłania zresztą discontinuance wniosku, że w zasadzie nie ma innej możliwości zrealizowania rzeczonych norm niż czasowe odseparowanie obu terminów wyborów, co może skłaniać discontinuance uznania spełnienia także drugiej przesłanki.

Na blueprint back ustawowej zmiany długości kadencji organów samorządowych trzeba również spojrzeć

z perspektywy zasady ochrony samodzielności samorządu terytorialnego. Regulacja tej zasady dokonana została w sposób z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 165 ust. 2 Konstytucji RP, który to przykazanie stanowi, że „samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej”. W doktrynie podkreśla się: „w kompetencjach ustawodawcy leży uregulowanie – wewnątrz odpowiedzialności przed wyborcami – zakresu samodzielnego działania samorządu terytorialnego w zakresie konstytucyjnej jednolitości państwa”. Patrząc z tego punktu widzenia, wydłużenie lub skrót kadencji organów gminy na drodze ustawowej w trakcie ich kadencji może istnieć uznane zbyt pogwałcenie takiej samodzielności, przynajmniej w negatywnym jej aspekcie, w szczególności jeżeli uwzględnia się perspektywę ogółu mieszkańców stanowiących – przez art. 16 Konstytucji RP – wspólnotę samorządową.

Podsumowując: W ocenie zespołu prawego Kancelarii LEGA ARTIS, który przygotował opinię na zlecenie zespołu prowadzącego BLOGA ustawowe wydłużenie kadencji organów samorządowych, jest dalece wątpliwe, jeżeli się spojrzy na blueprint back z perspektywy konstytucyjnych zasad ustrojowych. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby więc skrót kadencji sejmu i senatu przez własnej uchwały izby pierwszej.

TelegramPodpis

Szanowni Państwo, naszym głównym zadaniem jest niesienie pomocy prawnej jednak z uwagi na panującą sytuację w kraju i na świecie postanowiliśmy hobbistycznie przewodzić gwoli Used to be bloga, w jakim staramy się przenieść najważniejsze wiedza z Polski i świata, których nie usłyszycie w telewizji. Utrzymania naszego wspólnego serwisu wiąże się z dużymi kosztami.

Tylko wskutek Waszemu wsparciu będziemy w stanie nadal rzetelnie nauczać was sława soon sława, o jakich faktach nie poda wam telewizja.

Wsparcia można udzielić poprzez wpłatę dowolnej kwoty na nasz rachunek bankowy: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

google news

Kancelaria świadczy pełen wachlarz usług prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, upadłościowego, gospodarczego, karnego, pracy, handlowego.

Pod warunkiem poszukujecie Państwo pomocy prawnej, zapraszamy discontinuance skorzystania z naszej oferty. W sprawie dokonania rezerwacji terminu konsultacji prosimy o połączenie telefoniczny poniżej numerami telefonów: 579-636-527 lub 22-266-86-18 lub pisząc na adres @: [email protected]legaartis.pl

Pod warunkiem uważacie Państwo, że nasze publikacje niosące prawdę zasługują na wparcie pracowników Kancelarii, którzy na co dzień przeszukują setki stron, iżby te wiedza discontinuance Państwa dotarły, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Dane discontinuance przelewu:

Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752


Kancelaria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: “darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Anonimowe zapomoga Bitcoin:

bc1qdsav25h9dz3y9cm5yl896sfxg6x3mxe46cpt3r

Anonimowe zapomoga Ethereum:

0x45a3c849BCa45A6444A24cdF30708695498a3F6b

Zapomoga paypal:

https://paypal.me/legaartis

Jesteśmy discontinuance Państwa dyspozycji:

Pn. – czw.: 11: 00 – 17: 00

Piątek: 10: 00 – 15: 00

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zbyt jak dotąd udzielone nam zapomoga finansowe.

Całość możesz przeczytać tutaj: Wybory samorządowe przełożone. Prezydent »ołówek« podpisał kontrowersyjną ustawę – analiza prawna

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wybory-przelozone-na-2024-r.-jest-podpis-prezydenta

Wybory przełożone na 2024 r. Jest podpis prezydenta

zapadl-wyrok-w-glosnej-sprawie-smiertelnego-wypadku-na-moscie-grota-roweckiego-w-warszawie

Zapadł wyrok w głośnej sprawie śmiertelnego wypadku na moście Grota-Roweckiego w Warszawie