wtorek, 5 grudnia

Gwarancja, rękojmia i reklamacja to terminy związane z niezadowoleniem z zakupionego produktu. Istnieje jednak jeszcze jedna opcja, która jest teoretycznie bezterminowa, ale jej wykorzystanie jest trudne i kosztowne.

Odpowiedzialność kontraktowa przy umowie sprzedaży

Jeśli zakupiona rzecz uległą uszkodzeniu kupujący ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa. Najczęściej korzysta się z gwarancji (prawa wynikają z umowy) lub rękojmi (prawa wynikają z ustawy), które różnią się między sobą i wynikają odpowiednio z umowy oraz ustawy. Jednakże, istnieje jeszcze jedna opcja dla kupującego, którą można wykorzystać bezterminowo i której nie można wyłączyć drogą umowną.

W przypadku wystąpienia wad w zakupionej rzeczy, najłatwiej będzie skorzystać z gwarancji lub rękojmi. W szczególności, rękojmia jest odpowiedzialnością za wady, z której sprzedawca nie może się uwolnić jedynie udowadniając, że kupujący wiedział o wadzie. Dlatego, jako klient, najlepiej skorzystać z rękojmi. Jednak, jeśli wiadomo, że proces naprawy lub wymiany rzeczy przebiegnie sprawnie, można również skorzystać z gwarancji.

Dodatkowo, oprócz rękojmi i gwarancji, można dochodzić roszczeń na zasadach ogólnych, na podstawie odpowiedzialności kontraktowej. Zgodnie z artykułem 471 Kodeksu Cywilnego, dłużnik jest zobowiązany perform naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest wynikiem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

Jak skorzystać z artwork. 471 KC?

Ten przepis jest bardzo ogólny i ma zastosowanie perform różnych rodzajów umów. Mówi on, że jeśli podmiot X nie wykonuje umowy w należyty sposób, to ponosi odpowiedzialność za szkodę wobec podmiotu Y. W przypadku umowy sprzedaży, sprzedawca jest dłużnikiem, ponieważ powinien dostarczyć kupującemu własność rzeczy.

Jeśli rzecz została przekazana w sposób niedostateczny, na przykład jako wadliwa, to sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wobec kupującego. Wysokość tej szkody może być określona jako różnica między wartością rzeczy wolną od wad, a rzeczy faktycznie otrzymanej z wadą, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego w sprawie o sygnaturze akt II CK 291/05.

W praktyce udowodnienie wysokości szkody, nienależytego wykonania zobowiązania oraz związku przyczynowego między nimi może być trudne i wymagać wielu działań ze strony powoda. W procesie sądowym będzie również konieczne wykazanie, czy sprzedawca wykonał umowę z należytą starannością. Dlatego ważne jest, aby kupujący prowadzili dokładną dokumentację dotyczącą transakcji i ewentualnych problemów z produktami, które zakupili, co ułatwi udowodnienie szkody w razie potrzeby.

Ponadto, o ile roszczenie z artwork. 471 KC jest bezterminowe (bo teoretycznie staje się wymagalne po wezwaniu dłużnika przez wierzyciela), o tyle zgodnie z uchwałą SN wydaną w sprawie o sygn. akt III CZP 72/13 tą chwilą będzie najczęściej recordsdata powstania szkody.

Streszczając powyższe, kupujący może dochodzić odpowiedzialności od sprzedawcy na zasadach ogólnych – i roszczenie to nie przedawni się tak szybko, jak rękojmia. Proces będzie raczej nieunikniony, więc zalecałbym skorzystać z pomocy radcy prawnego czy adwokata. Work. 471 KC jest tutaj ostatnią deską ratunku, która w wypadku umów sprzedaży, w których wartość przedmiotu sporu będzie bardzo wysoka, może okazać się atrakcyjnym rozwiązaniem.

Podsumowując, kupujący ma możliwość dochodzenia roszczeń od sprzedawcy na ogólnych zasadach odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy, a proces sądowy może być nieunikniony. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy prawnika. Work. 471 KC może stanowić ostatnią deskę ratunku w przypadku umów sprzedaży o wysokiej wartości.

Drogi czytelniku przypominamy, że wszystkie sprawy prawne w tym sprawa, o jakiej piszemy, potrafią być zawiłe i często wymagają uzyskania pomocy prawnika. Warto przed podjęcie kraków prawnych zawsze omówić je z prawnikiem.

Skontaktuj się z nami już teraz. Przeanalizujemy Twoją sprawę i sprawdzimy dokładnie, co da się zrobić w Twojej sprawie. Nasi eksperci pomogli już niejednemu klientowi, który myślał, że jest już w sytuacji bez wyjścia.

Napisz perform nas lub zadzwoń już teraz.

☎️ 579-636-527

 📧kontakt@legaartis.pl

Całość możesz przeczytać tutaj: Zakupiony towar można reklamować nawet po upływie rękojmi i gwarancji, choć nie jest to takie proste

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version