w , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zasady korzystania przez zamawiającego z zasobów podmiotów trzecich

zasady-korzystania-przez-zamawiajacego-z-zasobow-podmiotow-trzecich

Przedsiębiorca, który chce ubiegać się o zlecenie, aliści nie posiada niezbędnych attain tego zasobów, może skorzystać ze wsparcia innego podmiotu. Jednak możliwe jest to tylko pod spodem warunkiem spełnienia wymagać określonych w Prawie zamówień publicznych. O czym warto pomnieć?

Zamówienia publiczne nadzwyczaj w szeregu przypadków stanowią w celu przedsiębiorców szansę na uzyskanie intratnego kontraktu. Z drugiej jednak strony zamówienia te nadzwyczaj w szeregu przypadków wymagają posiadania przez przedsiębiorcę sporych zasobów – finansowych i organizacyjnych. Warto wiedzieć, że nawet wówczas, podczas gdy potencjalny wykonawca nie spełnia wszystkich warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to nie wszystko stracone. Zawsze może skorzystać z zasobów podmiotów trzecich. Jakże tego wywiązać się?

Podstawowy rozkaz Prawa zamówień publicznych

Najważniejsze zasady określające kiedy i na jakich warunkach ubiegający się o zlecenie publiczne może skorzystać z zasobów podmiotów trzecich zostały określone w art work. 118 Prawa zamówień publicznych. W każdym wypadku rozwiązanie to stosuje się wówczas, podczas gdy przedsiębiorca, mający zamiar złożyć swoją ofertę w procedurze zmierzającej attain wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego, w pojedynkę nie spełnia wszystkich warunków przewidzianych przez zamawiającego.

Zgodnie ze wskazanym powyżej przepisem, potencjalny wykonawca ma system prawny skorzystać z zasobów podmiotów trzecich po to, by uświadomić sobie spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Tym samym ustawodawca w szerokim zakresie określił te możliwości, stanowiąc za jednym zamachem, że omawiane w tej okolicy rozwiązanie może zostać zastosowane także w stosunku attain części zamówienia. Przedmiotowe „poleganie” może powołać się attain:

  • zdolności technicznych lub zawodowych;
  • sytuacji finansowej;
  • sytuacji ekonomicznej.

Trzeba przy tym pomnieć o istotnym wyjątku. Jeżeli w danym przypadku chodzi o warunki dotyczące  wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, attain realizacji których te zdolności są wymagane. Oznacza to, że w takich okolicznościach podmiot udostępniający swoje zasoby – tudzież nie wykonawca, któremu udzielono zamówienia – musi samodzielnie zrealizować tę ilość prac.

Formalności związane z korzystaniem z zasobów podmiotów trzecich

Przy korzystaniu z zasobów innego podmiotu nie mają znaczenia układy prawne łączące dash z ubiegającym się o potencjalnym wykonawcą. Tym samym ubiegający się o zlecenie oraz podmiot trzecia część nie muszą na stałe ze sobą współpracować oznacza to tym z większym natężeniem znajdować się wspólnikami w spółce prawa handlowego lub w spółce cywilnej. Kluczowe w tej okolicy jest złożenie przez podmiot trzecia część pisemnego zobowiązania attain udostępnieniu swoich zasobów wykonawcy. Z treści tego dokumentu musi klarownie wynikać, że przy realizacji określonego zamówienia będzie proszek rzeczywisty wejście attain zasobów podmiotu trzeciego. Ułożenie ciała tym w zobowiązaniu powinno się wziąć pod uwagę:

  • zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
  • sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
  • oznacza to i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu attain warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wskazane w tej okolicy zobowiązanie podmiotu trzeciego potencjalny wykonawca składa zamawiającemu – w zależności odkąd trybu, w którym prowadzona jest procedura – wraz ze swoją ofertą lub wraz z wnioskiem o dopuszczenie attain udziału w postępowaniu. Oczywiście na etapie oceny ofert ewaluacji podlega „łącznie” wykonawca wraz z podmiotem trzecim, w zakresie w jakim ten udostępnia swoje zasoby. Ułożenie ciała tym zamawiający bada, oznacza to w stosunku attain podmiotu trzeciego nie zachodzą podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu przewidziane w celu wykonawców.

Odpowiedzialność udostępniającego zasoby

Warto uwydatnić, że podmiot trzecia część ponosi odpowiedzialność zbyt nieudostępnienie zasobów zgodnie z treścią swojego zobowiązania. Stosownie attain art work. 120 Prawa zamówień publicznych podmiot, który zobowiązał się attain udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zbyt szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, ponoć że zbyt nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. Oznacza to, że zamawiający ma system prawny zdecydować, oznacza to będzie żądał odszkodowania bezpośrednio odkąd wykonawcy, oznacza to też odkąd podmiotu trzeciego. Osobną kwestią pozostaje domaganie się odszkodowania odkąd podmiotu trzeciego przez samego wykonawcę.

Niniejszy materiał stanowi formę porady prawnej legit bono i ma na celu edukację prawną obywateli RP. Materiał ten nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czytelniku, pamiętaj, że materiał ten nie zastąpi standardowej porady prawnej. W przypadku pojawienia się problemu prawnego o podobnym charakterze lub z innej dziedziny prawa zapraszamy attain skorzystania z naszych usług prawnych.

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie każdej dziedziny prawnej. Jeżeli poszukujecie Państwo prawnika, zapraszamy attain kontaktu z naszą Kancelarią pod spodem nr tel. 579636527, lub poprzez formularz kontaktowy, który znajduje się na naszej stronie głównej.

Świadczymy usługi prawne również drogą on-line. Informujemy, że porady prawne nie są udzielane legit bono.

Opracowano przez: Zespół LEGA ARTIS

Polecamy inne nasze publikacje w zakresie zmian prawnych. Żeby wsiąść w zakładkę „System prawny co dnia” kliknij poniższy obrazek.

PrawoCodnia 1

Przesłanka prawna:

Legagraf

Przeczytaj całość tutaj: Zasady korzystania przez zamawiającego z zasobów podmiotów trzecich

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

stowarzyszenie-rozbrat-bedzie-protestowac-pod-sheratonem-w-obronie-»uchodzcow«-wysiedlanych-z-hotelu-ikar

Stowarzyszenie Rozbrat będzie protestować pod Sheratonem w obronie »uchodźców« wysiedlanych z hotelu Ikar

gotowka-bedzie-zabroniona?-platnosci-tylko-karta-–-trwaja-prace-nad-tym-pomyslem

Gotówka będzie zabroniona? Płatności tylko kartą – trwają prace nad tym pomysłem