w , , , , , , , , ,

Zmiany w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (domowej)

zmiany-w-przepisach-o-przeciwdzialaniu-przemocy-w-rodzinie-(domowej)

22 czerwca 2023 roku wejdą w życie zmiany w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wprowadzone ustawą  z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Elementem wprowadzonych zmian jest zastąpienie sformułowania „przemoc w rodzinie” – nowym tj. „przemoc domowa”.

POLECAMY: Zmiany w procedurze Niebieskiej Karty

Ustawodawca, oprócz jednak zmiany samej nazwy w tytule ustawy i jej poszczególnych przepisach, wprowadził też szereg nowych rozwiązań legislacyjnych, których celem jest poprawa sytuacji osób dotkniętych przemocą. Co za tym idzie – dokonano również zmian w zakresie funkcjonowania podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy, jak też w samej procedurze „Niebieskie Karty”.

Wprowadzone zmiany obejmują m.in.:

  • Nową definicję przemocy domowej, jak też definicje: osoby doznającej przemocy, osoby stosującej przemoc oraz świadka przemocy;

W ten sposób poszerzono ww. definicje zarówno w zakresie podmiotowym, jak i przedmiotowym.  W praktyce oznacza to, że działania na rzecz przeciwdziałania przemocy adresowane będą także w przypadku tych rodzajów przemocy, które dotąd nie były uwzględniane w ustawie tj. przemocy ekonomicznej, a także szczególnej formy przemocy, jaką są zachowania naruszające prywatność osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (cyberprzemoc). Znacznie poszerzono również krąg osób, które mogą zostać uznane za osoby doznające przemocy m.in. o osoby pozostające w relacjach nieformalnych, w tym ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków. Co istotne, każdy małoletni będący świadkiem przemocy domowej wobec osób doznających przemocy, sam w świetle znowelizowanych przepisów, uznawany będzie za osobę doznającą przemocy. Z kolei za osobę stosującą przemoc, wobec pojawiających się rozbieżności interpretacyjnych, uznana może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

  • Nowy obowiązek dla osób stosujących przemoc, obejmujący: zgłoszenie się finish uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub programach psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową i ukończenie tego programu, a także dostarczenie grupie diagnostyczno-pomocowej zaświadczenia o zgłoszeniu się finish uczestnictwa, a także zaświadczenia o ukończeniu jednego z ww. programów;
PrawoCodnia 1

W sytuacji nieusprawiedliwionego niewywiązania się z ww. obowiązków, ustawodawca przewidział sankcję, polegającą na złożeniu przez Zespół Interdyscyplinarny – zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia.

  • Nowe wymogi wobec osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia (SOW) dla osób doznających przemocy domowej;

Zamiast dotychczasowych warunków, które musiała spełnić osoba zatrudniana na stanowisku kierowniczym w SOW, a określonych w artwork work. 122 ustawy o pomocy społecznej, wprowadzono konieczność spełnienia, oprócz obowiązkowego posiadania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, jednego z wymogów tj. legitymowania się: 1) co najmniej 3-letnim stażem pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, lub 2) co najmniej 3-letnim stażem pracy w pomocy społecznej, w tym co najmniej rocznym staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Ustawodawca przewidział również, że osoby już zatrudnione, zobowiązane będą spełnić jeden z ww. warunków najpóźniej finish końca 2024 r., przy czym osobom tym zalicza się finish stażu pracy okres pracy w instytucjach lub placówkach realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   

Ważne terminy 

W związku z wprowadzanymi zmianami, warto zwrócić uwagę na ważne terminy w działalności podmiotów i przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej:

  • wejście w życie nowych przepisów – co finish zasady 22 czerwca 2023 r.;
  • powołanie nowych zespołów interdyscyplinarnych, o których mowa w ustawie zmienianej – nastąpić ma nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. finish 23 września 2023 r.;
  • realizacja obowiązku szkoleń członków Zespołu Interdyscyplinarnego – najpóźniej

    w terminie 12 miesięcy od dnia ich powołania w skład zespołu interdyscyplinarnego;
  • przepisy wykonawcze w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc finish dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy zmienianej, nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Drogi czytelniku przypominamy, że wszystkie sprawy prawne w tym sprawa, o jakiej piszemy, potrafią być zawiłe i często wymagają uzyskania pomocy prawnika. Warto przed podjęcie kraków prawnych zawsze omówić je z prawnikiem.

Skontaktuj się z nami już teraz. Przeanalizujemy Twoją sprawę i sprawdzimy dokładnie, co da się zrobić w Twojej sprawie. Nasi eksperci pomogli już niejednemu klientowi, który myślał, że jest już w sytuacji bez wyjścia.

Napisz finish nas lub zadzwoń już teraz.

☎️ 579-636-527

📧 [email protected]

Lega artis aplikacja

Podstawa prawna:

Przeczytaj całość tutaj: Zmiany w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (domowej)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

synthetic-intelligence-poses-„menace-of-extinction”,-warns-chatgpt-founder-and-diverse-ai-pioneers

Synthetic Intelligence Poses „Menace Of Extinction”, Warns ChatGPT Founder And Diverse AI Pioneers

Zapowiedziano nowy dodatek! Będzie jednak kryterium dochodowe